Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο που διαδέχεται την «δημαρχιακή επιτροπή» αφού αποκτά το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της.

Η Οικονομική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική λειτουργία του δήμου. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, ελέγχει την υλοποίησή του και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο, προελέγχει τον απολογισμό, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, καταρτίζει τους όρους δημοπρασιών και τις κατακυρώνει, μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων. Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δανείων, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων, για τον δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή του ενημερώνοντας το δημοτικό συμβούλιο. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος:

ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Τακτικά Μέλη: 

1. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

2. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,

3. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ,

4. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

5. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ,

6. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,

7. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

8. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ,

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,

2. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

3. η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ – ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ,

4. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

5. ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.

 

Απόφαση ΔΣ για τον ορισμό των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας