Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Κατεδάφιση Δημοτικών Κτιρίων»