Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

 

Το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΤΕΠ ΑΝΑΔ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στοχεύει αφενός στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και αφετέρου στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν διακριτό θεματικό πεδίο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο εξειδικεύεται στους ακόλουθους γενικούς στόχους:

1.        Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων,

2.       Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των νέων,

3.       Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

4.      Δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

5.       Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).

Οι στόχοι αυτοί έχουν διατυπωθεί κατ’ αντιστοιχία με τις τέσσερις (4)  πρώτες προτεραιότητες του νέου Κανονισμού ΕΚΤ (1081/2006) και υλοποιούνται κυρίως με συγχρηματοδότηση από αυτό.

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), οι ίσες ευκαιρίες εκκίνησης για όλους, η αρχή της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και της μη διακριτικής μεταχείρισης, η αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, η ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ΜΚΟ καθώς και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό, εφαρμογή και αποτίμηση των παρεμβάσεων -κατ΄ αντιστοιχία με την πέμπτη (5η) προτεραιότητα του Κανονισμού του ΕΚΤ-, η ενσωμάτωση της διάστασης της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι οι βασικές αρχές και πολιτικές που υποστηρίζουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ορίστηκαν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος ως «Multi-objective» Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στόχου 1 και 2. Οι Άξονες Προτεραιότητας του παρόντος Επιχειρησιακού εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Προγράμματος στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:

1.        παρεμβάσεις στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (ΠΑΣΣ): Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, ΑΜΘ, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα, Πελοπόννησος,

2.       παρεμβάσεις στις τρεις (3) Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης – Phasing Out (ΠΕΣΣ): Αττική, Κ. και Δ. Μακεδονία) και,

3.       παρεμβάσεις στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου – Phasing In (ΠΣΕ): Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Η διάρθρωση του ΤΕΠ ΑΝΑΔ έχει ως εξής:

1ο Κεφάλαιο: περιλαμβάνειι συνοπτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κατά την έναρξη της Περιόδου Προγραμματισμού 2007-2013, με αναφορά στα προβλήαμτα και τις αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και στην περιφερειακή εξειδίκευση των αναγκών και στη SWOT ανάλυση.

2ο Κεφάλαιο: παρουσιάζεται η στρατηγική του ΤΕΠ, διαρθρωμένη στον κεντρικό στόχο, στρατηγικούς και γενικούς στόχους και στους Άξονες Προτεραιοτητας. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η συνάφεια με το ΕΣΠΑ, το ΕΠΜ, τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή, την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβώνας κ.α. και αποτιμάται η εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής του Προγράμματος. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης και το παρόν Κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μία συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ex-ante αξιολόγησης.

3ο Κεφάλαιο: αναλύονται οι Άξονες Προτεραιότητας με βάση τη διάκριση στις 3 κατηγορίες επιλέξιμων Περιφερειών.

4ο Κεφάλαιο: αναπτύσσονται οι Διατάξεις Εφαρμογής του ΤΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013.

5ο Κεφάλαιο: περιλαμβάνονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του ΤΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Για την κατάρτιση του παρόντος Τομεακού Επιχειρησιακού Προγραμμάτος  εφαρμόσθηκε πλήρως η αρχή της εταιρικής σχέσης. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων βασίστηκε σε ευρύ κοινωνικό διάλογο και εξειδικεύθηκε σταδιακά σε συνδυασμό με τις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τους ανθρώπινους πόρους γενικότερα. Η συμμετοχή των εταίρων στη διαδικασία προέκυψε με βάση την εκπροσώπηση των κοινωνικών ομάδων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών οριζόντιων θεμάτων που αναπτύσσονται στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

3 ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ ΕΚΤ 5 ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ ΕΤΠΑ / ΤΣ 5 ΠΕΠ
GR GREECE Χ Χ Χ
GR11 ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI Χ Χ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
GR14 THESSALIA Χ Χ
GR21 IPEIROS Χ Χ
GR22 IONIA NISIA Χ Χ
GR23 DYTIKI ELLADA Χ Χ
GR25 PELOPONNISOS Χ Χ
GR41 VOREIO AIGAIO Χ Χ
GR43 KRITI Χ Χ
GR12 KENTRIKI MAKEDONIA Χ
GR13 DYTIKI MAKEDONIA Χ
GR30 ATTIKI Χ
 
3 ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ ΕΚΤ 5 ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠ ΕΤΠΑ / ΤΣ 5 ΠΕΠ
GR42 NOTIO AIGAIO Χ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
GR24 STEREA ELLADA Χ

 

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.prosonolotahos.gr/default.asp?pid=23&lang=1