Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με το νέο υπόγειο στην Δ.Κ. Βύσσας

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το αγρόκτημα της Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του
Νομού Έβρου. Η άρδευση των χωραφιών επιτυγχάνεται σήμερα με γεωτρήσεις με εξωτερικό δίκτυο
από χαλυβοσωλήνες, από τα υπόγεια ύδατα.


Παρουσιάζονται συχνά και έντονα προβλήματα στην άρδευση των χωραφιών, τα οποία οφείλονται
σε σπασίματα των σωλήνων από διερχόμενα οχήματα, κλοπή σωλήνων, διάβρωση λόγω
ηλεκτρόλυσης του υλικού.
Η μελέτη αφορά 10 γεωτρήσεις, όπου εξυπηρετούνται 210 περίπου γεωργοί, αρδεύονται συνολικά
περίπου 3.200 στρέμματα και οι υφιστάμενοι αγωγοί μεταφοράς πρέπει να αντικατασταθούν.
Η πράξη αυτή αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου χαλυβοσωλήνων των γεωτρήσεων
του αγροκτήματος της Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας τις οποίες διαχειρίζεται ο ΤΟΕΒ Πυθίου
Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) 1.1 Καταθλιπτικός αγωγός
Το συνολικό μήκος του δικτύου σε κάθε γεώτρηση διαφέρει, με μέσο όρο τα 1200 μέτρα. Θα
τοποθετηθεί σε βάθος 1.00 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Εγκιβωτίζεται δε σε στρώμα
άμμου πάχους 40 εκατοστών, πάνω και κάτω από τον αγωγό. Στο μεγαλύτερο μήκος του,
τοποθετείται δίπλα στο έρεισμα του αγροτικού δρόμου και εντός των αγρών. Επιλέγεται το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας PEHD 3ης γενιάς. Οι αγωγοί αυτοί προσφέρουν τα
πλεονεκτήματα της αντοχής σε υψηλές πιέσεις, έχουν μικρό βάρος, έχουν λεία επιφάνεια και
επομένως μικρές γραμμικές απώλειες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα χυτοσιδηρά
εξαρτήματα, είναι ανθεκτικοί στην διάβρωση και γενικά έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι
αγωγοί αυτοί προσφέρονται σε μήκη 6 ή 12 μέτρων. Για την σύνδεση των αγωγών θα προτιμηθούν η
μετωπική συγκόλληση κι εξαρτήματα σύνδεσης (φλάντζες, κτλ). Τα υλικά και η διαδικασία σύνδεσης
περιγράφεται στα παραρτήματα.
Στις αλλαγές κατευθύνσεων της ροής, λόγω της μεταβολής της ορμής και κυρίως λόγω της
υδροστατικής πίεσης αναπτύσσονται δυνάμεις οι οποίες τείνουν να μετακινήσουν τους αγωγούς.
Στις θέσεις αυτές προτείνονται αγκυρώσεις (από άοπλο σκυρόδεμα). 1.2 Όργανα ελέγχου και ασφάλειας δικτύου
Προτείνεται στο συγκεκριμένο δίκτυο να τοποθετηθούν τα παρακάτω όργανα ελέγχου, φλαντζωτά
και με διάταξη συστολικού εξαρτήματος:
Αερεξαγωγοί
Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου θα τοποθετηθούν στο τέλος του δικτύου, γεωδαιτικά και
υδραυλικά ψηλά. Η διατομή DN 50 επαρκεί, η συντήρηση που απαιτεί είναι ανά χρόνο γι’ αυτό και
πριν τον αερεξαγωγό τοποθετείται βαλβίδα φραγής. Η τοποθέτηση του εν λόγω οργάνου θα γίνει
εντός φρεατίου.
Διάταξη εκκένωσης
Στα χαμηλά του δικτύου πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκκένωσης του δικτύου. Στον αγωγό
εκκένωσης πρέπει να επικρατεί ταχύτητα 1,5 m/s, ώστε το «ξέπλυμα» να συμπαρασύρει αποθέσεις.
Το σημείο εκκένωσης πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά και η διάταξη θα περιλαμβάνει φρεάτιο. Το
όργανο φραγής θα είναι σφαιρικός κρουνός.
Αντιπληγματική βαλβίδα
Στην αρχή του δικτύου, έξωθεν του οικίσκου γεώτρησης, μετά τη βαλβίδα αντεπιστροφής, θα
τοποθετηθεί αντιπληγματική βαλβίδα, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση
υπερπίεσης για την εκτόνωση του δικτύου.
Βαλβίδα αντεπιστροφής
Στην αρχή του δικτύου, έξωθεν του οικίσκου γεώτρησης, μία βαλβίδα αντεπιστροφής στην διατομή
του δικτύου, η οποία θα προστατεύει σε περίπτωση επιστροφής του νερού του δικτύου προς την
αντλία.
Δικλείδα με ωτίδες
Στη διάταξη εκκένωσης καθώς και σε αλλαγή κατεύθυνσης του δικτύου, θα τοποθετηθεί δικλείδα με
ωτίδες η οποία θα συνδέεται στο δίκτυο με χαλύβδινες εξαρμόσεις και θα τοποθετηθεί εντός
φρεατίου. 1.3 Παροχή νερού στα χωράφια
Κατά μήκος του δικτύου και κάθε 48 μέτρα θα τοποθετηθεί συστολικό ταυ με παροχή 4’’ η οποία θα
οδηγείται εξωτερικά του εδάφους εντός τσιμεντοσωλήνα και θα εγκιβωτίζεται με άμμο. Στο άνω
μέρος θα υπάρχει παροχή με δύο στόμια σύνδεσης 3’’ με το δίκτυο των αγροτών και πριν από αυτά
διακόπτης φραγής.
Στόχος του έργου είναι η δραστική μείωση των απωλειών λόγω παλαιότητας των αρδευτικών
δικτύων. Σημειώνεται δε ότι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης δεν οδηγεί σε αύξηση της
αντλούμενης ποσότητας υπογείων υδάτων.
Το παρόν έργο θα εξασφαλίσει τη στεγανότητα του δικτύου, με αντικατάσταση όλων των αγωγών
άρδευσης και των παροχών σε κάθε αγροτική έκταση. Σημειώνεται ότι λόγω της παλαιότητας του
δικτύου, των συνεχών προβλημάτων λόγω έλλειψης στεγανότητας, της καθυστέρησης που
προκαλείται κατά την άρδευση και της ενέργειας που σπαταλείται, η κατασκευή του έργου
θεωρείται επιβεβλημένη.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 600.945,76 ευρώ με τον ΦΠΑ.
ΧΑΡΤΗΣ ΕΡΓΟΥ