Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με το νέο υπόγειο στην Τ.Κ. Καστανεών

Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανεών.

Με το έργο αυτό προβλέπεται να κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο άρδευσης από πλαστικούς
σωλήνες, το οποίο θα αντικαταστήσει το εξωτερικό δίκτυο χαλυβδοσωλήνων σε αγροτική έκταση
στην περιοχή Καστανεών της Δ.Ε. Βύσσας. Στο υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζονται συχνά και έντονα
προβλήματα στην άρδευση των αγρών τα οποία οφείλονται σε θραύσεις των σωλήνων λόγω
διέλευσης οχημάτων ή διάβρωσης τους.


Η πράξη αφορά την αντικατάσταση του επιφανειακού δικτύου άδρευσης με υπόγειο δίκτυο που θα
τροφοδοτείται από 7 γεωτρήσεις. Το παραπάνω δίκτυο άρδευσης εξυπηρετεί περίπου 1.900
στρέμματα αγροτικής έκτασης της Τ.Κ. Καστανεών της Δ.Ε. Βύσσας.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 1. Προμήθεια και τοποθέτηση 9.450 μ. σωλήνα DN 160 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE)
12,5 atm μετωπικής συγκόλλησης. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε όρυγμα 1,20 βάθος και
0,60 πλάτος, θα γίνεται επίχωση με τα προϊόντα εκσκαφών εφόσον πρόκειται για αμμώδη
εδάφη ενώ όταν τα προϊόντα εκσκαφών δεν είναι κατάλληλα θα εγκιβωτίζονται σε άμμο. 2. Τοποθέτηση 184 υδροληψιών άρδευσης, μια ανά 50 περίπου μ. σωλήνα δικτύου. 3. Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με διπλό πλέγμα Τ131 για την
τοποθέτηση των οργάνων ελέγχου και ασφαλείας. 4. Τοποθέτηση απαραίτητων οργάνων και εξαρτημάτων (βάνες, αερεξαγωγοί,
αντιπληγματικές) 5. Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με διπλό πλέγμα Τ131 για την
εκκένωση των δικτύων και σωλήνα DN 90 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 12,5 atm 50 μ.
περίπου ανά γεώτρηση
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης Καστανιές