Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 6009/21.01.2019 Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 6009/29.01.2019 (ΦΕΚ 279/07.02.2019 τεύχος Β’)
Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 24, 29, παρ.1 και 134 παρ.1 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) Των άρθρων 70 και 74 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων σε 14 Χ 20 εκατοστά του μέτρου περίπου για τις εκλογές των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

 

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΦΕΚ 279/07.02.2019