Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 6022/29.01.2019 Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού εντύπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 6022/29.01.2019 (ΦΕΚ 279/07.02.2019 τεύχος Β’)
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 29 και 134 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
β) Του άρθρου 75 παρ. 1 του π. δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

 

1. Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων καθορίζονται σε 16 Χ 9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου.
2. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί αδιαφανές λευκής απόχρωσης, φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά, διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», με τη μεσαία να είναι κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου. Επίσης οι φάκελοι, για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβούλων φέρουν το γράμμα «Δ» απόχρωσης «βαθύ μπλε», σε έντονη γραμματοσειρά και οι φάκελοι για την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων το γράμμα, «Κ» απόχρωσης «βαθύ μπλε», σε έντονη γραμματοσειρά.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

 

Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΦΕΚ 279/07.02.2019