Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας

 

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας, στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ).

Ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), βρίσκεται στην θέση «Υψώματα», περίπου 2,5 χιλ. νοτιοδυτικά της Βι.ΠΕ. Ορεστιάδας. Διοικητικά ο χώρος υπάγεται στην Δ.Κ. Ορεστιάδος του Δήμου Ορεστιάδος του Νομού Έβρου.

Πρόκειται για δημόσια  έκταση που σήμερα καλύπτει επιφάνεια περίπου 51.700 m2.

Ο ΧΑΔΑ απέχει σε ευθεία γραμμή περίπου 2.800 m από την εθνική οδό Ορεστιάδος – Διδυμοτείχου και από τον οικισμό Ν. Χειμωνίου. Η οδός που οδηγεί στον ΧΑΔΑ είναι ο παλαιός αγροτικός δρόμος που οδηγεί στο Δ.Κ. Λαγού και έχει ενισχυθεί και διαπλατυνθεί καταλλήλως για την κυκλοφοριακή φόρτιση απορριμματοφόρων.

Η απόσταση από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι 0 m, αφού στα όρια του ΧΑΔΑ υπάρχουν καλλιεργημένα χωράφια. Η απόσταση από το πλησιέστερο ρέμα είναι μόλις λίγα μέτρα.

Τα απορρίμματα είναι κατά κύριο λόγο οικιακά, σε ποσοστό 80%, ενώ εντοπίζονται ακόμη πράσινα (κυρίως στελέχη φυτών από κλαδέματα) σε ποσοστό 10%, αγροτικά – κτηνοτροφικά (λιπάσματα, φυτοφάρμακα και υπολείμματα κτηνοτροφίας) που θεωρούνται επικίνδυνα σε ποσοστό 1% και αδρανή υλικά (εκσκαφών, κατεδαφίσεων, εμπορικά και ογκώδη) σε ποσοστό 9%, όπως παρουσιάζεται και στον πίνακα που ακολουθεί.

Σύσταση απορριμμάτων ΧΑΔΑ στη θέση «Υψώματα» Δ.Κ. Ορεστιάδας

Σύσταση αποβλήτων % Ποσότητα tn/ έτος
Οικιακά 80 6.048,00
Πράσινα 10 756,00
Αγροτικά – Κτηνοτροφικά -Επικίνδυνα 1 75,60
Αδρανή-Εκσκαφές- Κατεδαφίσεις 9 680,40
Σύνολο 100 7.560,00

Επισημαίνεται ότι τους μήνες Μάιο – Αύγουστο έχουμε αύξηση των ποσοτήτων απορριμμάτων λόγω της περιοδικής αύξησης του πληθυσμού (κυρίως λόγω επιστροφής μεταναστών που επισκέπτονται τη γενέτειρά τους).

Επικίνδυνα υλικά (ιατρικά, πετρελαιοειδή, τοξικά, κλπ.) δεν εντοπίζονται, ούτε άλλα επιβαρημένα υλικά (απόβλητα σφαγείων, ιλύες βιολογικών καθαρισμών, επικίνδυνα βιομηχανικά, κλπ.).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Ο τρόπος διάθεσης των απορριμμάτων είναι αυτός της απλής απόρριψης, επικάλυψης με χώμα και συμπίεσης περίπου σε δεκαπενθήμερη βάση. Κατά καιρούς εκδηλώνονται πυρκαγιές είτε λόγω αυτανάφλεξης είτε λόγω σκόπιμης ανάφλεξης – καύσης των απορριμμάτων από ρακοσυλλέκτες, χωρίς να προκαλούνται ευτυχώς καταστροφές στη γειτονική θαμνώδη βλάστηση και στις καλλιέργειες παρά το γεγονός ότι διαρκούν αρκετές ημέρες εντός του απορριμματικού όγκου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα ληφθούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ αφορούν:

– Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του απορριμματικού  ανάγλυφου

– Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης

– Έργα σταθεροποίησης των στρώσεων τελικής κάλυψης

– Έργα διαχείρισης ομβρίων (τάφρος)

– Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων (εξομαλυντική στρώση)

– Έργα διαχείρισης βιοαερίου (παράθυρα απαγωγής)

– Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων) εκ νέου

– Έργα μεταφροντίδας – παρακολούθησης αποκατεστημένου χώρου (Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας – Δήμος Ορεστιάδας)

ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Για τα έργα τελικής κάλυψης ακολουθείται η φιλοσοφία εφαρμογής της πολυστρωματικής κάλυψης, η δομή της οποίας, ξεκινώντας από τη χαμηλότερη στρώση που βρίσκεται σε επαφή με τα απορρίμματα, είναι η παρακάτω:

Στρώση εξομάλυνσης: Για την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού ανάγλυφου, πάνω από το διαμορφωμένο ανάγλυφο, τοποθετείται στρώση εξομάλυνσης από αμμοχάλικο με κόκκους μεγίστης διαμέτρου 20 cm, χωρίς οργανικές ουσίες.

Αναλυτικά:

·         για τον κυρίως χώρο, μέσου πάχους 0,50 m, δηλαδή όγκου 22.350 m3

·         για το Χώρο (1), μεταβλητού πάχους, όπως προκύπτει από το σχέδιο των τομών δηλαδή όγκου περίπου 2.120 m3

·         για το Χώρο (2), δεν απαιτείται, εφόσον δεν υπάρχουν απορρίμματα

Αυτή η στρώση θα λειτουργήσει και ως στρώση εκτόνωσης βιοαερίου.

Συμπιεσμένη επιχωματική στρώση: Θα είναι εδαφικό υλικό προερχόμενο από δάνεια χώματα, από ομοιογενή υλικά κατηγορίας Ε1 έως Ε4, η διάστρωση του οποίου θα γίνει ως εξής:

·         για τον κυρίως χώρο, μέσου πάχους 0,50 m, δηλαδή όγκου 22.350 m3

·         για το Χώρο (1), δεν απαιτείται

·         για το Χώρο (2), δεν απαιτείται

Στρώση στεγανοποίησης: Αποτελείται από τεχνητό γεωλογικό φραγμό. Η στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο υλικό χαμηλής ή πολύ χαμηλής διαπερατότητας

Κ< 10-7 m/s και

για τον κυρίως χώρο πάχους 0,50m,  δηλαδή όγκου 22.350 m3
για το χώρο (1) πάχους 0,30,  δηλαδή όγκου 1.350 m3
για το χώρο (2) δεν απαιτείται στεγανοποίηση αφού δεν υπάρχουν απορρίμματα.
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο οι κλίσεις των επιφανειών που θα διαστρωθούν κυμαίνονται ανάμεσα στο 15% και 25% περίπου.

H συμπύκνωση πραγματοποιείται σε στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους όχι μικρότερου από 0,15 m και όχι μεγαλύτερου από 0,25 m έκαστη.

Στρώση αποστράγγισης ομβρίων: Θα αποτελείται από αδρανή αμμοχαλικώδη υλικά κατάλληλης διαβάθμισης (από 16 έως 32 mm), με υδροπερατότητα Κ>10-3 m/s. Η διάστρωσή της θα γίνει μόνο στον κυρίως ΧΑΔΑ και θα είναι μέσου πάχους 0,30 m. Η στρώση αυτή θα βρίσκεται περιμετρικά σε επαφή με τους κλωβούς αντιστήριξης που θα έχουν πληρωθεί με χονδρόκοκκο υλικό, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται η αποστράγγιση των ομβρίων που θα καταλήγουν μέσω της τάφρου αποστράγγισης,  στο παρακείμενο ρέμα. Η λεπτομέρεια απόληξης της στρώσης αποστράγγισης φαίνεται στο σχετικό σχέδιο.

Γεωύφασμα διαχωρισμού – συγκράτησης  λεπτόκοκκων: Επάνω από τη στρώση αποστράγγισης ομβρίων και κάτω από την υπερκείμενη στρώση γαιώδους υλικού, τοποθετείται κατάλληλο μη υφαντό γεωύφασμα από πολυπροπυλένιο συνεχών ινών μηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 135g/m2, εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ ISO 10319), επιμήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και αντοχή σε διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236). Η χρήση του γεωυφάσματος κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να προφυλαχθεί η στρώση αποστράγγισης από έμφραξη, λόγω μεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών.

Στρώση επιφανείας:

Συμπιεσμένη επιχωματική στρώση: Θα είναι εδαφικό υλικό προερχόμενο από δάνεια χώματα, από ομοιογενή υλικά κατηγορίας Ε1 έως Ε4, η διάστρωση του οποίου προβλέπεται:

για τον κυρίως χώρο, μέσου πάχους 0,70 m, δηλαδή όγκου 31.290 m3
για το Χώρο (1), μέσου πάχους 0,70 m, δηλαδή όγκου 3.241 m3
·                    για το Χώρο (2), μεταβλητού πάχους, προκειμένου να εξομαλυνθεί η τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια και να δημιουργηθεί ένα ομαλό ανάγλυφο. Ο  απαιτούμενος  όγκος είναι 3.481 m3, όπως προκύπτει από το σχέδιο των τομών.

Εδαφικό υλικό τελικής διαμορφωμένης επιφάνειας.  Θα αποτελείται από το εδαφικό υλικό κορυφής (φυτόχωμα) ή κατάλληλο εδαφικό υλικό πλήρωσης. Το πάχος της στρώσης θα είναι 0,30m. Αντί του φυτοχώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χώμα εμπλουτισμένο με οργανοχημικά υλικά (πριονίδια, φύλλα, compost, κλπ), ώστε να εξασφαλίζει την καλή βιολογική δραστηριότητα.

Τοποθέτηση Γεωπλέγματος

Πάνω από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του κυρίως ΧΑΔΑ, προς την πλευρά του ρέματος, όπου θα υπάρχουν και οι μεγαλύτερες κλίσεις, θα διαστρωθεί γεώπλεγμα  πολυεστερικής σύστασης με προστασία PVC ή πολυμερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή πολυπροπυλένιο, χαρακτηριστικής ονομαστικής οριακής αντοχής (Tult 40 KN/m) στην κύρια διεύθυνση του υλικού, για διάρκεια ζωής 120 ετών (Tult 40 KN/m στα 120 έτη), με βάση εγκεκριμένα πιστοποιητικά ποιότητας (ΒΒΑ ή παρόμοια).

Η διάστρωση κρίνεται απαραίτητη για το συγκεκριμένο χώρο, όπου λόγω των αρκετά μεγάλων κλίσεων υπάρχει πιθανότητα διάβρωσης της τελικής στρώσης. Η τοποθέτηση του γεωπλέγματος θα διασφαλίσει τη συγκράτηση και την προστασία της τελικής στρώσης, μέχρι να επιτευχθεί ο φυσικός εποικισμός του χώρου με φυτά ενδημικά της περιοχής και σταθεροποιηθεί οριστικά η διαμορφωμένη επιφάνεια.

Φυτεύσεις: Δεν προτείνονται αφού ο ΧΑΔΑ ανήκει στην κατηγορία 1  και οι φυτεύσεις θα αφεθούν στο φυσικό εποικισμό, δηλαδή στην αυτόματη διαδικασία αναγέννησης της φύσης χωρίς την ανθρωπογενή παρέμβαση.

Περίφραξη

Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή ισχυρής περίφραξης από πασσάλους στηρίξεως από φυγοκεντρικό σκυρόδεμα (7/9,5 cm και ύψους 1,90 m), συνολικού ύψους 1,62 m από το έδαφος, οι οποίοι θα είναι πακτωμένοι σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Η βάση θα είναι βάθους 0,5 m και διατομής 0,50×0,50 m. Θα χρησιμοποιηθεί δικτυωτό ρομβοειδές συρματόπλεγμα  με βρόγχους διαμέτρου 3 mm και αντηρίδες ανά τρεις πασσάλους.

Η απόσταση μεταξύ των πασσάλων θα είναι 2,0 m.

Η ακριβής διάταξη και θέση της περίφραξης στο χώρο φαίνεται στο διάγραμμα γενικής διάταξης των έργων, ενώ η λεπτομερής κατασκευαστική περιγραφή της περίφραξης φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο.

Συγκεκριμένα:

·           Κυρίως χώρος, περίφραξη μήκους 1.037,00 m (συμπεριλαμβανομένης και της πύλης εισόδου)

·           Χώρος (1), περίφραξη μήκους 291 m (συμπεριλαμβανομένης και της πύλης εισόδου)

·           Χώρος (2), δεν απαιτείται περίφραξη

Η περίφραξη που θα κατασκευαστεί θα είναι συνολικού μήκους 1.330,00 m (συμπεριλαμβάνονται δύο πύλες εισόδου).

Σήμανση απαγόρευσης

Θα τοποθετηθούν πέντε πινακίδες απλής όψης στα σημεία προσέγγισης οχημάτων, που απαγορεύουν την ρίψη των απορριμμάτων στον υπό μελέτη χώρο. Οι λεπτομέρειες κατασκευής των πινακίδων αυτών φαίνονται αναλυτικά στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Σκοπιμότητα Υλοποίησης Έργου

Αποφυγή σοβαρών κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τους ανοιχτούς χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, όπως είναι:

1. η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών

2. η έκλυση δυσοσμίας

3. η απελευθέρωση τοξικών χημικών ενώσεων στον αέρα

4. η έναρξη πυρκαγιών λόγω πιθανής αυτανάφλεξης των αποβλήτων

5. η αισθητική υποβάθμιση του άμεσου περιβάλλοντος γύρω από τον εκάστοτε Χ.Α.Δ.Α.

Επιπλέον με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί και η συμμόρφωση με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Το έργο θα έχει αποκλειστικά θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς οι ρυπασμένοι Χ.Α.Δ.Α. θα εξυγιανθούν και θα επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Άμεσος ωφελούμενος πληθυσμός είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου.

ΧΑΔΑ ΕΒΖ