Ενταγμένα Προγράμματα

Βύσσα – Σβίλενγραντ Δρόμος Ζωής

1η Πρόσκληση Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»

 

Άξονας Προτεραιότητας: 2. Προσβασιμότητα

Μέτρο: 2.1 Ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου

Συνολικός π/υ έργου: 1.998.695,11€

(περισσότερα…)

Δρόμος σύνδεσης πόλης Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο

Με το παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή του δρόμου ο οποίος συνδέει την πόλη της Ορεστιάδας με τον οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο Ορεστιάδας, μήκους 1.335 μέτρων περίπου. Το πλάτος της ασφάλτου προβλέπεται στα 6,00 μέτρα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη μελέτη οδοποιίας προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: χωματουργικές, τεχνικά έργα, οδοστρωσίας, ασφαλτικές, ηλεκτρομηχανολογικές, σήμανσης – ασφάλειας.

(περισσότερα…)

Κατασκευή 6ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

Με τη δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή κτιρίου που θα στεγάσει το 6ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο ΟΤ 204Ζ.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την κατασκευή ισόγειου κεραμοσκεπούς  κτιρίου 285,76 Μ2 με τμήμα υπογείου 101,38 Μ2.

Στη χωροθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο εξασφαλίστηκε κατάλληλος αύλειος χώρος, εξασφαλίστηκε ο καλός Νότιος φωτισμός των αιθουσών σε συνδυασμό με την πρόσβαση του σχολείου από την Κεντρική οδό στη Νότια όψη του και την εξασφάλιση ιδιωτικότητας του αύλειου χώρου από την πλευρά του δρόμου στη βορειοανατολική πλευρά. Από τον αύλειο χώρο υπάρχουν δύο προσβάσεις – είσοδοι-έξοδοι – στο κτίριο. Από τη Δυτική πλευρά του κτιρίου υπάρχει μια δευτερεύουσα είσοδος που λειτουργεί και ως σύνδεση των τμημάτων του περιβάλλοντος χώρου.

(περισσότερα…)

Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

Με την πράξη αυτή θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή κτιρίου που θα στεγάσει το 7ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο ΚΦ 342Β εμβαδού 1.348,47 Μ2 στη Δυτική πλευρά της πόλης.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την κατασκευή ισόγειου κεραμοσκεπούς  κτιρίου 441,03 Μ2 με τμήμα υπογείου 68,16 Μ2.

Στη χωροθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο εξασφαλίστηκε κατάλληλος αύλειος χώρος, πρόσβαση στο κτίριο από δύο σημεία του οικοπέδου και πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου από 3 κύριες και βοηθητικές εισόδους.

(περισσότερα…)

Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

Με τη μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή κτιρίου, που θα στεγάσει το 8ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο ΟΤ ΚΦ 535 εμβαδού 1.505,75 Μ2 στη Δυτική πλευρά της πόλης.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την κατασκευή ισόγειου κεραμοσκεπούς  κτιρίου 509,66 Μ2.

Στη χωροθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο εξασφαλίστηκε κατάλληλος αύλειος χώρος, πρόσβαση στο κτίριο από δύο πλευρές του οικοπέδου και πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου από 2 (δύο) κύριες και 1 (μία) βοηθητικές εισόδους. Εξασφαλίστηκε ο καλός Νότιος φωτισμός των αιθουσών εργασίας και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, και η ιδιωτικότητα του αύλειου χώρου με κατάλληλη περίφραξη και φυτεύσεις.

(περισσότερα…)

Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται ο σχεδιασμός του υπογείου δικτύου άρδευσης από πλαστικούς σωλήνες, το οποίο θα αντικαταστήσει το εξωτερικό δίκτυο χαλυβδοσωλήνων, των γεωτρήσεων του αγροκτήματος Στέρνας του ΓΟΕΒ.

(περισσότερα…)

Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων

Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

 

1. Σκοπός – στόχοι – κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Με τον Ν3852/2010 (ΦΕΚΑ/87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

(περισσότερα…)

Οδική σύνδεση δημοτικών διαμερισμάτων Βάλτου Αμπελάκια

Με την παρούσα δράση επιτυγχάνεται η βελτίωση βατότητας του δρόμου που συνδέει τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ορεστιάδας: Βάλτο – Αμπελάκια. Ο υφιστάμενος δρόμος είναι διαμορφωμένος με αμμοχάλικο και βρίσκεται σε κακή κατάσταση.

(περισσότερα…)

Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Ορεστιάδας

Με την παρούσα πρόταση ο Δήμος Ορεστιάδας έχει ως στόχο να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των ειδικών εκπαιδευτηρίων που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του, όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

(περισσότερα…)

Προσθήκη πτέρυγας αιθουσών και εργαστηρίων στο λιθόκτιστο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας

Με την παρούσα πρόταση θα πραγματοποιηθεί η προσθήκη πτέρυγας αιθουσών και εργαστηρίων στο λιθόκτιστο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα το έργο αφορά την κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο στα οποία θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

(περισσότερα…)