Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

 

Το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΤΕΠ ΑΝΑΔ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στοχεύει αφενός στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και αφετέρου στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

(περισσότερα…)

Ε.Π. Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, όπως εγκρίθηκε με την αρ. Ε(2007)5634/16-11-07 και τροποποιήθηκε με την αρ. Ε(2011)8228/18-11-11 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

(περισσότερα…)

Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2007 – 2013 και αποτελεί τον ενιαίο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της χώρας στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο αυτή. Το Πρόγραμμα συντίθεται από τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα  των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις που αφορούν σε όλα τα μεταφορικά υποσυστήματα του τομέα, δηλαδή τις οδικές, τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές.

(περισσότερα…)

Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ε.Π. «Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη»

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»   εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας και δράσεις εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην   Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων   και στην  αναβάθμιση    της Δημόσιας Διοίκησης   στην χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχει ως  Στρατηγικό Στόχο  κατά την Περίοδο 2007 – 2013 την προστασία και αναβάθμιση  του περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την  άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.

(περισσότερα…)

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα

Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.

(περισσότερα…)

Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση

ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Η στρατηγική για το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» είναι εθνική, δεδομένης της φύσης των προβλημάτων του τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, και σε πλήρη αρμονία με τη στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008, και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Αυτός ο λόγος και ο στόχος της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση των δράσεων, οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του πολυστοχικού ΕΠ.

(περισσότερα…)

Περιφερειακό Επιχερησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης

 

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) της περιόδου 2007 – 2013, είναι σαφώς διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για την Ελλάδα, με κύρια συνιστώσα τον μικρό αριθμό των Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του.

(περισσότερα…)

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων Γενικών Στρατηγικών Στόχων (προτεραιοτήτων) που αφορούν: στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας και στην προώθηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader.

(περισσότερα…)