Επιχειρησιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία INTERREG IVA2007-2013

Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία INTERREG IVA 2007-2013

Το Πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία INTERREG IVA 2007-2013 αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα που εντάσσεται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δεδομένης της πρόσφατης εισχώρησης της Βουλγαρίας ως νέο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007. Ο στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα μέρος της δέσμης μεταρρυθμίσεων της τελευταίας για την πολιτική συνοχής κατά το 2007, και έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας προσβλέποντας σε μία ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη στον Ευρωπαϊκό χώρο.

(περισσότερα…)