Αργυριάδης Πέτρος

Αργυριάδης Πέτρος του Σιδέρη κατά τόπον Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Τριγώνου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
– Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
– Την μέριμνα για την διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
– Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
– Την αναπλήρωση των ληξιάρχων.
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.
– Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
– Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για όλες τις αρμοδιότητές τους σε συνεργασία όμως πάντοτε και αποκλειστικά με τους αντίστοιχους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

– Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιεργητή / παραγωγού.