Αρχοντίδης Αρχοντής

Αρχοντίδης Αρχοντής του Αδαμάντιου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων , ανάθεσης προμηθειών – εργασιών κλπ).
– Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Πολεοδομίας , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.
– Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
– Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
– Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.
– Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Βύσσας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
– Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
– Την μέριμνα για την διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
– Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
– Την αναπλήρωση των ληξιάρχων.
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.
– Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.