Αστεριάδης Μαργαρίτης

Αντιδήμαρχος Αστεριάδης Μαργαρίτης

καθ’ ύλην έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου , (εκτός των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Περισυλλογής-Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας) και έκδοση-υπογραφή όλων των
σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων κλπ).
• Υπεύθυνος του προγράμματος παροχής κοινωφελούς εργασίας.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
• Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, και της δημοτικής επιτροπής σε θέματα αρμοδιότητάς του.
• Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.