Μπαχτσεβανίδης Σαράντης

Kατά τόπον Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Τριγώνου & Κυπρίνου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
– παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
– μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
– συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
– αναπλήρωση του Ληξιάρχου.
– τέλεση Πολιτικών γάμων.
-επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.
-υπογραφή κάθε είδους βεβαιώσεων & εγγράφων που αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Τριγώνου και Κυπρίνου.