Μαρασλής Ευάγγελος

Μαρασλής Ευάγγελος του Χρήστου

καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων κλπ).

– Την τέλεση πολιτικών γάμων.

– Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.

– Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)

– Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.

– Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

κατά τόπον άμισθο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Βύσσας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.

– Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

– Την μέριμνα για την διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Την συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Την αναπλήρωση των ληξιάρχων.

–  Την τέλεση πολιτικών γάμων.

–  Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

– Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιεργητή / παραγωγού.