Ορμανλίδης Χρήστος

Κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Βύσσας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
– παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
– μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
– συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων της δημοτικής κοινότητας, των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
– αναπλήρωση του Ληξιάρχου.
– τέλεση Πολιτικών γάμων.
– επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

Και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων ,διορισμού ,αργίας ,διαθεσιμότητας μετατάξεων, αποσπάσεων υπαλλήλων).
– Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
– Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμός αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού.
– Υπεύθυνος λειτουργίας λαϊκών αγορών.
–  αναπλήρωση του Ληξιάρχου.
– Τέλεση Πολιτικών γάμων.
– Χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
– Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
– Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Επίσης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ή των Αντιδημάρχων ασκεί τις αρμοδιότητές τους.