Πάλλας Δημήτριος

Πάλλας Δημήτριος του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ).
– Την άσκηση καθηκόντων ως προέδρου επιτροπής άρθρου 1 ΠΔ 270/1981.
– Την Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.
– Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
– Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
– Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.
– Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.