Πάλλας Δημήτριος

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής).
– Τέλεση Πολιτικών γάμων.
– Χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
– Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο).
– Ορίζεται Πρόεδρος Επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1981.
– Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του.