Παπαΐωάννου Ιωάννης

Kατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
– παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
– μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
– συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, της δημοτικής κοινότητας και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
– τέλεση Πολιτικών γάμων.
– επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

Και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
– Υπεύθυνος του προγράμματος παροχής κοινωφελούς εργασίας.
– Τέλεση Πολιτικών γάμων.
– Χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
– Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
– Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του.