Παπαλαμπίδης Ζήσης

Αντιδήμαρχος Παπαλαμπίδης Ζήσης

καθ’ ύλην έμμισθος Αντιδήμαρχος και του με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων , ανάθεσης προμηθειών – εργασιών κλπ).
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
• Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, και της δημοτικής επιτροπής σε θέματα αρμοδιότητάς του.
• Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.