Περιστεράκης Ιωάννης

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός συμβάσεων ,αποφάσεων ανάθεσης προμηθειών, εργασιών).
– Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Πολεοδομίας , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
– Τέλεση Πολιτικών γάμων.
– Χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
– Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
– Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.