Σιαφκαλόζης Κωνσταντίνος

Σιαφκαλόζης Κωνσταντίνος του Αναστασίου καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Την Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιστισμού και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων κλπ).
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  • Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
  • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
  • Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.