Τσομπανίδης Αντώνιος

καθ’ ύλην έμμισθος Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμό των υπηρεσιών του από 31.12.2023 αυτοδίκαια καταργηθέντος ΝΠΔΔ ‘’Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού‘’ του Δήμου Ορεστιάδας και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού (σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ ΦΕΚ 1827/Β/8.6.2012 όπως ισχύει & την προαναφερόμενη απόφαση εκπλήρωσης των σκοπών του) μόνον όσον αφορά στις αρμοδιότητες του (Δ) Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας & Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (άρθρα 1 & 13).
• Την Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμό του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού (εκτός των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού) , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων , ανάθεσης προμηθειών – εργασιών κλπ).
• Την Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμό του αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
• Την Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμό του Γραφείου Περισυλλογής-Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού.
• Την Oργάνωση, Εποπτεία, Συντονισμό του αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων, συμβάσεων , ανάθεσης προμηθειών – εργασιών κλπ) μόνον όσον αφορά στις αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοτικών Σφαγείων.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
• Την χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, και της δημοτικής επιτροπής σε θέματα αρμοδιότητάς του.
• Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής. 8.