Δημοτικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Κανονισμός λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου