Οικονομική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο που διαδέχεται την «δημαρχιακή επιτροπή» αφού αποκτά το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της.

Η Οικονομική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική λειτουργία του δήμου. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, ελέγχει την υλοποίησή του και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο, προελέγχει τον απολογισμό, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, καταρτίζει τους όρους δημοπρασιών και τις κατακυρώνει, μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων. Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δανείων, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων, για τον δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή του ενημερώνοντας το δημοτικό συμβούλιο. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος:

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήμαρχος Ορεστιάδας


Τακτικά Μέλη:

1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΖΑΧΑΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
2. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

252-2019 Απόφαση ΔΣ για ορισμό μλών Οικονομικής Επιτροπής

15840-2019 Απόφαση Δημάρχου ορισμού μελών Οικονομικής Επιτροπής