Χλωρίδα – Πανίδα

Φυτοκοινωνιολογικά η περιοχή ανήκει στην υποζώνη των ξηροφύλλων φυλλοβόλων δασών (Quercion confertae) της παραμεσογειακής ζώνης (Quercetalia pubescentis). Σήμερα στο ευρύτερο περιβάλλον της πόλης είναι έντονη η ανθρωπογενής επίδραση, καθώς όλες οι εκτάσεις έχουν διαμορφωθεί σε οικιστική και γεωργική γη. Από τα δρυοδάση που υπήρχαν στην περιοχή παραμένουν μόνο απομεινάρια σε υποβαθμισμένη πρεμνοφυή μορφή. Παρόχθια βλάστηση επιβιώνει κατά μήκος των ποταμών και των ρεμάτων μέσα σε ένα περιβάλλον που επεμβαίνει καθοριστικά ο άνθρωπος και αποτελείται από υδροχαρή φυτά (Ραντζούδη 2004).

Τα κυριότερα δασοπονικά είδη που συναντώνται στην περιοχή είναι η αγριομηλιά (Pirus malus), το βαφικό ρούδι (Rhus cotinus), ο κέδρος (Juniperus oxycedrus), η κoκορεβυθιά (Pistacia terebinthus), η κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), η κρανιά (Cornus mas), ο κράταιγος (Crataegus oxyantha), η λεύκη (Populus tremula και Populus alba), η μαύρη πεύκη (Pinus nigra), το παλιούρι (Paliurus spina – christi), η σορβιά (Sorbus domesticα και Sorbus torminalis), ο σφένδαμος (Acer campestre και Acer trilobum), η τσαπουρνιά (Prunus Spinosa), η φιλύρα (Tilia cordata), η φουντουκιά (Corylus avelana) και η φτελιά (Ulmus campestris).

Aπό την παρεδάφια βλάστηση και το χλωροτάπητα τα είδη που συναντώνται στην περιοχή είναι η αγριοτριανταφυλλιά (Rosa centifolia και Rosa cantina), ο βάτος (Rubus Tomentosus), ο βίκος (Vicia), οι λαδανιές (Cistus creticus), το μποζαλίκι (Chrysopogon grillus), η πτέρις (Pteris agvelina), η ρίγανη (Origanum officinalae και origanum vulgarea), το τριφύλλι (Trifolium repens), το τσάι (Salvia glutinosa) και η φράουλα (Fragaria vesca).

Τα είδη της πανίδας που ζουν στην ευρύτερη περιοχή είναι κυρίως κοινά είδη που απαντώνται συνήθως σε γεωργικές εκτάσεις και βοσκότοπους. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο σημαντικά είδη πανίδας της ευρύτερης περιοχής (ο κατάλογος είναι ενδεικτικός)

 

Θηλαστικά

– Αλεπού (Vulpes vulpes)

– Ασβός (Meles meles)

– Κουνάβι (Martes foina)

– Σκατζόχοιρος (Erinaceus roumanicus)

– Νυφίτσα (Mustela nivalis)

– Ποντικός (Mus musculus), Αρουραίος (Rattus rattus) και γενικά τρωκτικά (Microtus quenteri)

–  Λαγός (Lepus capansis)

Ερπετά

– Κυρτοδάκτυλος (Cyrtodactylus kotschyi)

– Τρανόσαυρα (Lacerta trilineata)

– Καναλόφιδο (Natrix tesselata)

– Σπιτόφιδο (Elaphe situla)

Πτηνά

– Ορτύκι (Coturnix coturnix)

– Αγριοπερίστερο (Columpa livia)

– Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

– Κούκος (Cuculus canorus)

– Γκιώνης (Otus scorps)

– Κουκουβάγια (Athene noctua)

– Χαλκοκουρούνα (Coracia garrulous)

– Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

– Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

– Χελιδόνι (Hirundo rustica)

– Αηδόνι (Luscinia megarchyncos)

– Κότσυφας (Turdus merula)

– Τσίχλα (Turdus philomelos

– Κίσσα (Garrulus glandarius)

– Κάργα (Corvus corone)

– Κουρούνα (Corvus corone)

– Κόρακας (Corvus corax)

– Σπουργίτης (Passer domesticus)

– Φλώρος (Carduelis chloris)

– Καρδερίνα (Carduelis carduelis)