Γ18 – Ρώτησε τα χρωμοσώματα

Γ18 Ρώτησε τα χρωμοσώματα

Ο καρυότυπος είναι η οπτική αποτύπωση των χρωμοσωμάτων ενός οργανισμού, με εργαστηριακές τεχνικές. Ο καρυότυπος δίνει πληροφορίες σχετικά με αριθμητικές και δομικές ανωμαλίες στα χρωμοσώματα του οργανισμού. Εξέτασε έναν καρυότυπο. Άγγιξε ένα από τα 23 ζεύγη ανθρώπινων χρωμοσωμάτων (22 αυτοσωμικά ‒κοινά και στα δύο φύλα‒ και ένα φυλετικό) που παρουσιάζει η διαδραστική εφαρμογή και άκουσε την ιστορία τους.