Ενότητα Β – Επικοινωνία: ήχος και εικόνα (Communication: image and sound)