Δημοσιότητα ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπλασης Ορεστιάδας

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το έργο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κοινού και των φορέων σχετικά με
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας και τις ευκαιρίες που παρέχει στην
περιοχή και τους κατοίκους, προβλέπει ποικιλία ενεργειών δια των οποίων θα γίνει προσπάθεια
αξιοποίησης υφισταμένων στην πόλη καναλιών διάχυσης και διάδοσης της πληροφορίας και των
ιδεών.


Για το σκοπό αυτό θα γίνει συστηματική και αναλυτική ενημέρωση των κατοίκων και τοπικών
φορέων (Δημοσίων και Ιδιωτικών) μέσω των ΜΜΕ, της οργάνωσης εκδηλώσεων και ημερίδων, της
διανομής έντυπου υλικού, της διανομής προωθητικού υλικού κλπ. Στόχος η ενημέρωση όλων των
φορέων και των κατοίκων επί του περιεχομένου του σχεδίου και των δυνατοτήτων που παρέχονται
εκ της υλοποίησής του.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες:
1. Σημείο Πληροφόρησης: Ως σημείο πληροφόρησης θα χρησιμοποιηθεί ο Δήμος Ορεστιάδας.
Ο σκοπός του «σημείου πληροφόρησης» είναι η παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων
στους ενδιαφερομένους για θέματα της πράξης. Η παρερχομένη ενημέρωση θα είναι ενιαία και
τυποποιημένη με τη δημιουργία τυποποιημένων πληροφοριακών φακέλων που επεξηγούν πως
λειτουργούν οι παρεμβάσεις.
2. Ημερήσιος και εβδομαδιαίος τοπικός τύπος. Αφορά σε μηνιαίο δελτίο τύπου (καταχώρηση),
δημοσιευμένο σε εβδομαδιαίο ή και ημερήσιο τοπικό τύπο, σε μία διαφημιστική καταχώρηση ανά
σχεδιαζόμενη παρέμβαση με την έναρξη εργασιών αυτής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης των παρεμβάσεων, μία για την παρουσίαση της ενδιάμεσης προόδου των εργασιών και
μία ως απολογισμό λήξης της κάθε παρέμβαση.
3. Τηλεόραση και Ραδιόφωνο
3.1 Τηλεόραση
Θα περιλαμβάνει τρεις παρουσιάσεις σε αντίστοιχες εκπομπές τοπικού καναλιού. Επίσης
προβλέπεται η προβολή διαφημιστικού σπoτ, η προβολή τριών δελτίων τύπου με κάλυψη γεγονότων
όπως έναρξη ή ολοκλήρωση εργασιών των δράσεων.
3.2 Ραδιόφωνο
Θα περιλαμβάνει δύο ραδιοφωνικές παρουσιάσεις σε διάφορες ζώνες τοπικών ραδιοφωνικών
σταθμών καθώς και η εκπομπή ραδιοφωνικών σποτ. Προτείνεται η κάλυψη όλων των ραδιοφωνικών
σταθμών που λειτουργούν ή εκπέμπουν νόμιμα στα όρια του Νομού, για την εξασφάλιση της
μεγαλύτερης δυνατής απήχησης των μηνυμάτων.
4. Έντυπα
Το έντυπο υλικό κατηγοριοποιείται ανάλογα με το στόχο για τον οποίο εκδίδεται. Οι δύο κατηγορίες
των εντύπων είναι το Υλικό Ενημέρωσης και το Υλικό Πληροφόρησης
4.1 Υλικό Ενημέρωσης
Τα έντυπα ενημέρωσης αναφέρονται σε:  Δίφυλλο ενημερωτικό μαζικής διανομής: Δίπτυχο απλουστευμένης παρουσίασης των στόχων
και των παρεμβάσεων του Προγράμματος, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση
της κοινής γνώμης.
4.2 Υλικό Πληροφόρησης
Για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων & ωφελούμενων και την καλύτερη εξοικείωσή τους
με τις απαιτούμενες διαδικασίες, θεωρούνται απαραίτητη η έκδοση:  Φυλλαδίου πληροφόρησης : Περιληπτικός οδηγός πληροφοριών του Προγράμματος, με σκοπό
την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, των δυνητικών δικαιούχων &
ωφελούμενων, των εμπλεκόμενων φορέων, των επιμελητηρίων και λοιπών κοινωνικών
φορέων.
5. Εκδηλώσεις
Ημερίδες Ενημέρωσης
Περιλαμβάνεται μια εκδήλωση δημοσιοποίησης – έναρξης του Προγράμματος συνοδευόμενη από
αντίστοιχη συνέντευξη τύπου και μία ως απολογισμός του έργου. Οι εκδηλώσεις αυτές θα έχουν
ενημερωτικό χαρακτήρα και θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
6. Πινακίδες / Αφίσες
Μία από τις πρώτες ενέργειες των δράσεων πληροφόρησης θα είναι η κατασκευή και τοποθέτηση
σε καίρια θέση της περιοχής παρέμβασης «Πινακίδας έργου», με πληροφορίες για το περιεχόμενο,
τους εμπλεκόμενους φορείς και τη χρηματοδότησή του.
Συμπληρωματικά με την ανάρτηση της πινακίδας θα τοποθετηθούν αφίσες σε γυάλινες προθήκες
με τον χάρτη της Κομοτηνής και χάρτη χωροθέτησης της περιοχής παρέμβασης.
7. Internet / Ανάπτυξη Ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.
Κεντρικό ρόλο στην επιτυχή λειτουργία του συστήματος διάδοσης των πληροφοριών διαδραματίζει η
Ιστοσελίδα της πράξης. Η ιστοσελίδα είναι ένα δυναμικό επικοινωνιακό εργαλείο που
επικαιροποιείται, επεκτείνεται και προσαρμόζεται σε μόνιμη βάση και ανάλογα με τις τρέχουσες
ανάγκες. Η ιστοσελίδα θα βρίσκεται και θα υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου Ορεστιάδας.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 60.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.