Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση

ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Η στρατηγική για το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» είναι εθνική, δεδομένης της φύσης των προβλημάτων του τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, και σε πλήρη αρμονία με τη στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008, και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Αυτός ο λόγος και ο στόχος της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση των δράσεων, οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του πολυστοχικού ΕΠ.

Πεδίο παρέμβασης του παρόντος ΕΠ αποτελεί η Δημόσια Διοίκηση και στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας,  η οποία προσδιορίζεται ως το σύνολο των κατηγοριών δημόσιων φορέων  που ορίζουν το λεγόμενο στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή: Δημόσιες υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία, γενικές γραμματείες, γενικές γραμματείες περιφερειών) και ανεξάρτητες αρχές –  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) – Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄και β΄βαθμού).

Μπορεί να συμμετέχουν στο ΕΠ ως τελικοί δικαιούχοι ή ως ωφελούμενοι και άλλοι δημόσιοι φορείς, ιδρύματα, ΜΚΟ,  και οργανώσεις του τρίτου τομέα (μη δημόσιες δομές, που ασκούν δραστηριότητες δημοσίου ενδιαφέροντος οι οποίες χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους για την παροχή υπηρεσιών ή παρέχουν υπηρεσίες τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα των οποίων εντάσσονται στην ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους, ή ασκούν δραστηριότητες που μπορεί να συμβάλλουν στις δημόσιες πολιτικές), κοινωνικοί εταίροι, κλπ, εφόσον το αντικείμενο δραστηριότητάς τους και ο ρόλος του συνάδει με τις δράσεις του ΕΠ.

Το ΕΠ συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων με τις οποίες προσδοκάται ότι θα αντιμετωπισθούν οι βασικές δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης, σε ότι αφορά τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο δυναμικό, κανονιστικό πλαίσιο, δομές και συστήματα) και στο επίπεδο της διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρμογής τους από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.  Βασικές μεθοδολογικές αρχές οργανωτικής αλλαγής τις οποίες υιοθετεί το ΕΠ αποτελούν:

H ολοκληρωμένη προσέγγιση συνδυασμού παρεμβάσεων στο επίπεδο της πολιτικής και στο επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών και των συντελεστών διοικητικής ικανότητας.
H δημιουργία μηχανισμών και δομών πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης για την προώθηση της εφαρμογής των αλλαγών στις οποίες στοχεύει το ΕΠ.
Η ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα, η αξιοποίηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης και η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών πέραν της διοίκησης και των εκπροσώπων του προσωπικού, όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι, ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ, οργανώσεις πολιτών, κλπ.
Η συστηματική συγκριτική επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας και της θέσης της χώρας σε όλες τις κατηγορίες δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίηση των διδαγμάτων που προσφέρει η ξένη εμπειρία με στόχο την μεταφορά και προσαρμογή καλών πρακτικών στο Ελληνικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την on going αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ.
Η προώθηση καινοτόμων, παραδειγματικών, δράσεων σε όλο το εύρος των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίησή τους σε ευρύτερη κλίμακα με τη διαδικασία «πιλοτική εφαρμογή – τελική εφαρμογή – διάδοση – προσαρμογή – μεταφορά».
Παρέμβαση στο πλαίσιο του Στόχου «Σύγκλιση» και του Στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»

Το ΕΠ καλύπτει όλες τις περιφέρειες της χώρας(περιφέρειες  σύγκλισης, περιφέρειες σταδιακής εξόδου, περιφέρειες σταδιακής εισόδου) με δράσεις πανελλαδικού χαρακτήρα που συμβάλλουν αδιακρίτως στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης. Οι «συστημικές» δράσεις για όλες τις περιφέρειες της χώρας χωροθετούνται με pro rata μέθοδο βασισμένη στον αριθμό των διοικητικών περιφερειών της χώρας. Οι δράσεις που έχουν σχέση με κατάρτιση θα χωροθετηθούν με βάση το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων ανά περιφέρεια (βλ. ανάλυση ανά ειδικό στόχο στο Παράρτημα 3). Οι δράσεις για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής θα χωροθετηθούν με βάση τον προϋπολογισμό που κατανέμεται ανά περιφέρεια στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Γεωγραφική Περιοχή Παρέμβασης
GR – Greece
GR11ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
GR14ΘΕΣΣΑΛΙΑ
GR21ΗΠΕΙΡΟΣ
GR22ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
GR23ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
GR25ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
GR41ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
GR43ΚΡΗΤΗ
GR12ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
GR13ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
GR30ΑΤΤΙΚΗ
GR42ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
GR24ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ως ορίζεται στο άρθρο 22 του  Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το ΕΠ θα εξασφαλίσει ότι οι συνολικές πιστώσεις που διατίθενται για καθέναν από τους στόχους των Ταμείων και τις συνιστώσες τους, και έχουν προσδιορισθεί στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2007-2013,  δεν πρόκειται να μεταφερθούν από τον ένα στόχο στον άλλο.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.epdm.gr/