Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

 

Η στρατηγική για την ψηφιακή σύγκλιση είναι εθνική και σε πλήρη αρμονία με την Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ, η θέση της Ελλάδας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συγκρινόμενη τόσο με τις χώρες της ΕΕ-25 όσο και παγκοσμίως, κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα επιθυμητά. Το χαμηλό σημείο εκκίνησης για τις νέες τεχνολογίες αποτελεί την κύρια αιτία για την οποία απαιτείται η επίτευξη «Ψηφιακού Άλματος», προκειμένου να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δυναμικά.

O Στρατηγικός Στόχος για το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την περίοδο 2007 – 2013, λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω όραμα, περιγράφεται ως «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την Ε.Ε. αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)», και αναλύεται σε Γενικούς και Ειδικούς στόχους:

Γενικός Στόχος 1
Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ
Γενικός Στόχος 2
ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Οι Γενικοί Στόχοι αντιστοιχούνται και υποστηρίζονται από δύο Άξονες Προτεραιότητας στο πλαίσιο της επιχειρησιακής μορφής του Προγράμματος (σε αυτούς προστίθεται ο Άξονας για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής), οι οποίοι εξειδικεύουν τις παρεμβάσεις του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

Το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013 έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης της τάξης των 1,147 εκ €, (κοινοτική συνδρομή Κ.Σ. της τάξη 860,0 εκ €), τα οποία κατανέμονται ανά Άξονα ως εξής:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ Κ.Σ. (εκ.€) %
1. Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ 402,00 46,70
2. ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής 442,00 51,40
3. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 16,00 1,90

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

860,00

100,00

 

Το Πρόγραμμα, ενώ χρηματοδοτικά εστιάζεται στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης, ενσωματώνει αναπτυξιακή και χωρική / περιφερειακή διάσταση και εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στον χώρο των ΤΠΕ και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, μέσω της διαδικασίας εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εμβέλειας οι οποίες περιλαμβάνονται σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που αφορούν στις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης:

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (GR11)
Θεσσαλία (GR14)
Ήπειρος (GR21)
Δυτική Ελλάδα (GR23)
Πελοπόννησος (GR25)
Ιόνια Νησιά (GR22)
Κρήτη (GR43)
Βόρειο Αιγαίο (GR41)
Το εγκεκριμένο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων («Νήματα Δράσεων») με τις οποίες προσδοκάται ότι θα αντιμετωπισθούν τα βασικά προβλήματα για την επίτευξη του «Ψηφιακού Άλματος».

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου του Ε.Π περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/newopis_digital/