Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων -δαπανών των συνδυασμών