Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων για την ανάρτηση εσόδων – δαπανών των συνδυασμών