Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση των παλιών σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

  • Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών, η αμοιβή καθαριστριών κ.λ.π.
  • Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Απόφαση ΔΣ 93/2011 σύστασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ 815τΒ/2011 Σύσταση Σχολικής Επιτροπής Αβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφαση 519/2011 που τροποποιεί την 93/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΦΕΚ 2839τΒ/2011 Τροποποίηση απόφασης σύστασης Σχολικής Επιτροπής Αβάθμιας Εκπαίδευσης