Διοικητικό Συμβούλιο

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας»

Αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:

  • Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κουμπρίδης Γραμμένος ως Πρόεδρος, Γκαϊδατζή – Σκουταριανού Αναστασία (αντιπρόεδρος) με αναπληρώτρια την Λυμπερίδου Σταμούδη Ελένη, τον Παπαδόπουλο Ιωάννη με αναπληρωτή τον Περιστεράκη Ιωάννη, Ουζουνίδης Φώτιος με αναπληρωτή τον Μαρασλή Ευάγγελο και τον Βαρσαμακίδη Δημήτριο με αναπληρωτή τον Σιαφκαλόζη Κων/νο εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
  • Δύο διευθυντές: τους Ηλιάδου Δήμητρα και Νικολαΐδη Νικόλαο με αναπληρωτές τους Ψαθά Μάρθα και Πασχαλούδη Πασχάλη
  • Δύο εκπρόσωπους της ένωσης γονέων: τους Σταθουράκη Άννα και Καρασμανάκη Δημήτριο με αναπληρωτές τους Κουτσούλη Αγάθη και Σκερλίδη Ιωάννη»
    Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση ορισμού μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας