Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΟ)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ορεστιάδας προέκυψε από τη συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και αποχέτευσης Βύσσας και των υπηρεσιών ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου δι’ απορροφήσεως από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας. Έχει λοιπόν συσταθεί στο Δήμο Ορεστιάδας ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης, με έδρα την Ορεστιάδα, και με περιοχή αρμοδιότητάς της την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ορεστιάδας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, με το όνομα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας και συντομογραφικά Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Η διάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας θα είναι αόριστη.

Οι ανάγκες που ικανοποιούνται σχετίζονται με την παροχή νερού σωστής ποιότητας, το αποχετευτικό δίκτυο, την επεξεργασία των λυμάτων και την αποκατάσταση βλαβών που εμφανίζονται κατά καιρούς στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α. περιλαμβάνουν:

  • Την παροχή και τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού,
  • Τη διαχείριση του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ομβρίων,
  • Τη διαχείριση του βιολογικού καθαρισμού,
  • Την αποκατάσταση βλαβών σε όλα τα δίκτυα.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού (αρ. 252 παρ. 4 ν. 3463/2006) και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητας της ως και τις πηγές χρηματοδοτήσεως της από για διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης» Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980)

Απόφαση 95/2011 για την συγχώνευση ΔΕΥΑ Βύσσας και ΔΕΥΑ Ορεστιάδας