Διοικητικό Συμβούλιο

Η συγκρότηση τoυ Διοικητικού Συμβoυλίoυ της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.), σύμφωνα με την 377/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας αποτελείται από τoυς παρακάτω:

  1. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσελεμπή Δημήτριο, ως πρόεδρο τoυ Δ.Σ.
  2. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τονίδη Παναγιώτη, ως αντιπρόεδρο τoυ Δ.Σ. με αναπληρωτή του τη Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπελτσίδη Πασχάλη.
  3. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μουτουσίδη Γεώργιο, προερχόμενο από τη μειοψηφία με αναπληρωτή του το Δημoτικό Σύμβουλο κ. Ουζουνίδη Φώτιο.
  4. Τη δημότισσα κ. Αλεξιάδη – Παυλίδου Αθανασία, ως Τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μπαξεβανίδου – Μαμαλίγκα Χρυσούλα
  5. Το δημότη κ. Καράμπαγλη Χρήστο, ως Τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τo δημότη κ. Δρακίδη Ζήση.
  6. Την κ. Αρχοντίδου Ελένη, ως Τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Σταυρίδη Πασχάλη, (προτάθηκαν από την Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας).
  7. Τον κ. Τσιφοντούδη Οδυσσέα, εκπρόσωπο των εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Ο., ως Τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τoν κ.
  8. Μήντζια Αναστάσιο (προτάθηκαν από το Σωματείο Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.).

Η θητεία τoυ Δ.Σ. της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.

Απόφαση 377/2014 Ορισμού μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΟ