Διοικητικό Συμβούλιο

Η συγκρότηση τoυ Διοικητικού Συμβoυλίoυ της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.), σύμφωνα με την 289/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας αποτελείται από τoυς παρακάτω:

1. Το Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλειο Μαυρίδη, ως πρόεδρο τoυ Δ.Σ.
2. Το Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Μουτουσίδη, ως μέλος Δ.Σ. με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Κάκο.
3. Το Δημοτικό Σύμβουλο Χρήστο Ορμανλίδη, ως μέλος Δ.Σ. με αναπληρωτή του τη Δημοτική Σύμβουλο Ζηνοβία Ζάχαρη.
4. Το Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Περιστεράκη, ως μέλος Δ.Σ. με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Πάλλα.
5. Το Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Τσελεμπή, ως μέλος Δ.Σ. με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Σταματίου.
6. Το Δημοτικό Σύμβουλο Λογαρινό Ελμαζούδη, προερχόμενο από τη μειοψηφία με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Ευάγγελο Βαμβακά.
7. Το Δημοτικό Σύμβουλο Αναστάσιο Ροδινό, προερχόμενο από τη μειοψηφία με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Τζιορίδη.
8. Την δημότισσα Ελένη Αρχοντίδου, ως Τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Τσομπανίδου.
9. Την δημότισσα Αναστασία Χατζηαγγελίδου, ως Τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Πασχαλίνα Γιαννελίδου.
10. Τον Βασίλειο Μπαρμπίδη, εκπρόσωπο των εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Ο., ως Τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Γεωργόπουλο (προτάθηκαν από το Σωματείο Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.).
11. Τον Πολιτικό Μηχανικό Θεόδωρο Μητσολίδη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Τυμπανίδη, Πολιτικό Μηχανικό (προτάθηκαν από το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Θράκης) .

Η θητεία τoυ Δ.Σ. της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.

Απόφαση 289/2019 ορισμού μελών Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ο.