Δραστηριότητες

Ποιότητα Πόσιμου Νερού

Η φυσικοχημική και μικροβιολογική ποιότητα των νερών των πηγών που υδροδοτούν την πόλη της Ορεστιάδας και των δημοτικών διαμερισμάτων, είναι εξαιρετικά καλή.

Πρόκειται για νερά ελαφρώς αλκαλικά, πολύ καλής ποσιμότητας ως προς την σκληρότητα, με λίγα ανόργανα άλατα, συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων ουσιών όπως π.χ. νιτρικά, νιτρώδη, βαρέα μέταλλα, πολύ χαμηλότερες από τα επιθυμητά επίπεδα και πολύ καλή μικροβιολογική ποιότητα.
Η απολύμανση του νερού γίνεται συνεχώς με υποχλωριώδες νάτριο στις δεξαμενές και το νερό του δικτύου δεν παρουσιάζει καμία μικροβιολογική επιβάρυνση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. ελέγχει καθημερινά το υπολειμματικό χλώριο στο δίκτυο.

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλης Ορεστιάδας

Κύριος Έργου : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ)
Χρηματοδότηση Έργου: Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας – Ταμείο Συνοχής – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Ανάδοχος : Κ/Ξια Κορώνης Α.Ε. – Secit S.p.a.
Εκτέλεση Έργου : Κορώνις Α.Ε. – Secit S.p.a. – Envitec Α.Ε. – Κρουνός Ε.Π.Ε./Π. Παρακευόπουλος – Αθ.Κατσαμπες.
Διαχείριση Έργου: Envitec Α.Ε. – Κρουνός Ε.Π.Ε./ Π. Παρακευόπουλος
Παροχή Τεχνολογίας : Envitec Α.Ε.- Secit S.p.a.

Το έργο περιλαμβάνει όλα τα στάδια επεξεργασίας μιας σύγχρονης εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
Η εγκατάσταση κατασκευάσθηκε για την εξυπηρέτηση 30.000 ισοδύναμων κατοίκων ενώ σχεδιάσθηκε για την μελλοντική επέκταση του και την εξυπηρέτηση 45.000 κατοίκων. Οι αποδόσεις καθαρισμού των λυμάτων οι οποίες επιτυγχάνονται ανέρχονται σε 97% ως προς την απομείωση του BOD5 και των αιωρούμενων στερεών και 95% ως προς την απομάκρυνση των θρεπτικών συστατικών (άζωτο και φώσφορο)

Η γραμμή επεξεργασίας περιλαμβάνει αντλιοστάσιο ανύψωσης, μονάδα λεπτοεσχάρωσης, μονάδα εξάμωσης και μονάδα απολίπανσης όπου συντελείται η απομάκρυνση όλων των φερτών υλικών, της άμμου και των λιπών που περιέχονται στα λύματα. Στην εγκατάσταση οδηγείται μέσω βυτιοφόρων και ποσότητα βοθρολυμάτων, τα οποία υφίστανται κατάλληλη προεπεξεργασία σε ανεξάρτητη μονάδα και αντλούνται με ελεγχόμενο ρυθμό προς την κύρια γραμμή επεξεργασία των λυμάτων.

Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας που εφαρμόζεται είναι το σύστημα Carrousel 2000, το οποίο χαρακτηρίζεται από ανεξάρτητη δεξαμενή προαπονιτροποίησης σε υδραυλική επικοινωνία με δεξαμενή Carrousel. H παροχή μοιράζεται σε δύο γραμμές Carrousel 2000, που κάθε μια αποτελείται από μια ανόξινη δεξαμενή προαπονιτροποίησης και μια οξειδωτική τάφρο τύπου Carrousel. Στο αεριζόμενο μέσω επιφανειακών αεριστήρων τμήμα τους, συντελείται η απομάκρυνση των οργανικών ρύπων και η μετατροπή των αμμωνιακών σε νιτρικά (νιτροποίηση), ενώ στο ανοξικό τμήμα τους και στην δεξαμενή προαπονιτροποιησης, πραγματοποιείται η μετατροπή των νιτρικών σε αέριο άζωτο.

Η βιολογική βαθμίδα ολοκληρώνεται στην μονάδα τελικής καθίζησης όπου διαχωρίζεται η λάσπη (μικροοργανισμοί ) από τα επεργασμένα λύματα. Με την βοήθεια ξέστρου υδραυλικής αναρρόφησης (Envitec-Secit), η λάσπη συλλέγεται και το μεγαλύτερο μέρος της ανακυκλοφορέιται μέσω αντλιοστασίου στην μονάδα εσχάρωσης.

Για την επίτευξη των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων καθαρισμού η εγκατάσταση περιλαμβάνει μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με δεξαμενή κροκίδωσης και σύστημα φίλτρανσης επί υφάσματος για την πλήρη σχεδόν απομάκρυνση του φωσφόρου και των αιωρούμενων στερεών από τα λύματα. Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται με σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας υψηλής τεχνολογίας (UV) πριν αυτά οδηγηθούν προς τελική διάθεση. Η πλήρως σταθεροποιημένη, κατά την βιολογική επεξεργασία, περίσσεια ιλύος (πλεονάζοντες και νεκροί μικροοργανισμοί, ανόργανα στερεά, χημική λάσπη) οδηγείται σε σύστημα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη εντός κτιρίου και παρέχει την δυνατότητα μείωσης του όγκου της περίσσεια ιλύος έως και 95% πριν την τελική αποκομιδή της.

Έργα Υποδομής

Όλες οι επιμέρους λειτουργίες είναι αυτόματα ρυθμιζόμενες μέσω έξυπνου συστήματος αυτοματισμών με το οποίο είναι δυνατός ο τηλε- έλεγχος όλων των παραμέτρων λειτουργίας αλλά και ο τηλεχειρισμός των μηχανημάτων από το κέντρο ελέγχου στο Κτίριο Διοίκησης.

Για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων έχουν κατασκευασθεί όλα τα απαραίτητα κτίρια στέγασης του εξοπλισμού, ενώ το διώροφο κτίριο διοίκησης καλύπτει όλες τις ανάγκες διοίκησης και ελέγχου του έργου (χώροι γραφείων, εργαστηρίου, κέντρου ελέγχου ) καθώς και τις ανάγκες του προσωπικού (τραπεζαρία, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, σεμιναρίων ). Το έργο ακόμα περιλαμβάνει πλήρες δίκτυο οδοποιίας, δίκτυο όμβριων, δίκτυο με επεξεργασμένα λύματα για άρδευση καθώς και εγκαταστάσεις αποχέτευσης, πυρόσβεσης, εξωτερικού φωτισμού, τηλεφώνων και αντικεραυνικής προστασίας. Ο αέρας από τις μονάδες προεπεξεργασίας και επεξεργασίας ιλύος, αναροφάται και οδηγείται σε κεντρική μονάδα απόσμησης για την απομάκρυνση των δύσοσμων συστατικών.

Τεχνολογική Στάθμη του Έργου

Η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από την τεχνολογιών αιχμής, ιδιαίτερα εξελιγμένων και φιλικών προς το περιβάλλον. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας Carrousel 2000 εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί την πλέον σύγχρονη εξέλιξη της μεθόδου του παρατεταμένου αερισμού σε οξειδωτικές τάφρους. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται σε συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς και εντυπωσιακά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό.