Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Ορεστιάδας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 787.513,99€ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Αναλυτική Διακήρυξη

ΕΕΕΠ 2019

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Περιληπτική με ΑΔΑΜ

Προκήρυξη

Προσαρτήματα

Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης Νέα

Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων