Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την μετάθεση των ημερομηνιών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την με αρ. 57/2023 (ΑΔΑ:Ρ04ΧΩΞΒ-2ΥΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας και λόγω της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα μετατίθενται οι ημερομηνίες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο δημοτικό σχολείο Ριζίων» ως εξής:

·         νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

·         νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η

25η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

·         Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07/04/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/04/2023

·         Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 18/06/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 411.316,13 Ευρώ

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης σε μορφή pdf

Διαβάστε την αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf

Διαδικτυακή Ημερίδα: Μύθοι και αλήθειες για τα ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ και τα ΕΜΒΟΛΙΑ

Ο Δήμος Ορεστιάδας διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά & τα Εμβόλια», με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Σκοπός της ενημερωτικής εκστρατείας που πραγματοποιείται για 10η συνεχή χρονιά είναι η διαρκής επιμόρφωση φορέων και υπηρεσιών που, είτε έχουν επαφή με παιδιά, είτε είναι επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας και μπορούν να συνδράμουν στη διάδοση της πληροφορίας.

Η εκδήλωση γίνεται υπό την εποπτεία του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα Υγείας, Επεμβατικού Πνευμονολόγου Δρ. Ηρακλή Τιτόπουλου και σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας ,με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και με συμμετοχή των οχτώ παρακάτω Δήμων.

Ορεστιάδας, Πυλαίας-Χορτιάτη, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θέρμης, Καλαμαριάς, Νεάπολης –Συκεών, Πύδνας-Κολινδρού, Σκύδρας

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 6:00μ.μ..

Τις εργασίες θα χαιρετήσει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ορεστιάδας και πρόεδρος της ΠΕΔ-ΑΜΘ Βασίλειος Μαυρίδης, ενώ στη διάρκεια της ημερίδας εξειδικευμένοι Λοιμοξιολόγοι και Παιδίατροι θα δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για τα εμβόλια και τα Αντιβιοτικά. Επίσης θα γίνει παρουσίαση του ειδικού Παιδαγωγικού Υλικού «Το Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης (European Center Disease Control): e-bug», που απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Παιδικού Παραμυθιού με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά».

Ο σύνδεσμος (link) για την παρακολούθηση της ημερίδας μέσω ZOOM είναι:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lX8NSlyFROWV76A5lF2bpw

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής και ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. Παιδικό βιβλίο «Ποιος Παγίδευσε την Πένυ Κιλλίνη», ενημερωτικά φυλλάδια για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια, στους εκπαιδευτικούς το εκπαιδευτικό υλικό e-bug).

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf

Διαβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας σε μορφή pdf

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 411.316,13 Ευρώ

Ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνιών του διαγωνισμού

Έγκριση μετάθεσης ημερομηνιών του διαγωνισμού

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Απόφαση ένταξης ορθή επανάληψη

Απόφαση ΟΕ έγκριση τευχών

Απόφαση έγκρισης μελέτης

Απόφαση ΟΕ συγκρότηση επιτροπής

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Οικονομική προσφορά έργου

ΕΣΥ

Προέγκριση

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

ΦΑΥ με παράρτημα

ΣΑΥ με παράρτημα

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε μορφή pdf