Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου Πιλοτική Δράση ΕΥΜΑΤΙΩΝ Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου και 1ου Γενικού Λυκείου του Δήμου Ορεστιάδας

Περιληπτική Διακήρυξη

Προκήρυξη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

ΤΣΥ

Αναλυτική Προμέτρηση

ΕΤΕΠ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

ΤΕΥΔ σε Word

ΤΕΥΔ σε PDF

Τεχνική Περιγραφή

Τιμές

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Τιμολόγιο