Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Οδική σύνδεση Οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ Ορεστιάδας»

Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», με CPV: 45233120-6. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 950.209,08 € χωρίς ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.01. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (παρ. 2α άρθρο 95 του Ν.4412/2016). Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Οδοποιία.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Καλεντζίδης Βλασάκης
Χημικός Μηχανικός

Σχετικό έγγραφο

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για το τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη

Ο Δήμος Ορεστιάδας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 787.513,99€ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Απαντήσεις σε ερωτήματα 1

Απαντήσεις σε ερωτήματα 2

Αναλυτική Διακήρυξη

ΕΕΕΠ 2019

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Περιληπτική με ΑΔΑΜ

Προκήρυξη

Προσαρτήματα

Συγγραφή Υποχρεώσεων Μελέτης Νέα

Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων