Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη για το έργο Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018

Περιληπτική Διακἠρυξη

Προκήρυξη Διακήρυξης

Επικαιροποιημένη Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προμέτρηση

Προμετρήσεις

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΤΕΠ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΣΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε Word

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδας 2018»

Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2018»,

(περισσότερα…)

Διακήρυξη ειδών τροφίμων έτους 2020, 2021 και 2022

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝ, ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΩΝ 2020 -2021 & 2022».

Περιληπτική Διακἠρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη