Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θέμα : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (σαπ) στο Δήμο Ορεστιάδας»

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Διακήρυξη έργου: Ανάπλαση οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεση της με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας

Προκήρυξη

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς συστήματος

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

ΣΑΥ με Παράρτημα

ΦΑΥ

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

 

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκπόνησης μελέτης

(περισσότερα…)