Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων του ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας

Περίληψη Διακἠρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή docx

 

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη για το έργο Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2018

Περιληπτική Διακἠρυξη

Προκήρυξη Διακήρυξης

Επικαιροποιημένη Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προμέτρηση

Προμετρήσεις

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΤΕΠ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΣΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε Word

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδας 2018»

Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2018»,

(περισσότερα…)