Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακηρύξεις δημοπρασιών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στον Δήμο Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δημοτική Ενότητα Τριγώνου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δημοτική Ενότητα Ν. Βύσσας

Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόνομου μηχανικού αερισμού, φ/β συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού με αποθήκευση και συστημάτων power to heat στα κτίρια της πράξης

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αγαθών για:«εργασίες ανακαίνισης καταστημάτων ΚΕΠ Δήμου Ορεστιάδας» από το πρόγραμμα΄΄εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης προϋπολογισμού 114.197,80 € με τον Φ.Π.Α.

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Αγίου Φανουρίου.

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτικη Διακήρυξη

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Προϋπολογισμός

Έκκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης

Προμέτρηση

ΦΑΥ με παράρτημα

ΣΑΥ με παράρτημα

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Οικονομική προσφορά έργου

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ

ΤΕΥΔ

ΕΣΥ

ESPD xml & ESPD html (μορφή zip)

 

Διακήρυξη δημοπρασίας με τίτλο Διαμόρφωση πλατειών στις κοινότητες Στέρνας και Κομάρων Δήμου Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Απόφαση έγκρισης Μελέτης και όρων Δημοπράτησης

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Τεχνική Περιγραφή

203037-006Prometrisi

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΑΥ με Παράρτημα

ΦΑΥ με παράρτημα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς