Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδας 2018»

Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2018»,

(περισσότερα…)

Διακήρυξη ειδών τροφίμων έτους 2020, 2021 και 2022

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΩΝ, ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΩΝ 2020 -2021 & 2022».

Περιληπτική Διακἠρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Οδική σύνδεση Οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ Ορεστιάδας»

Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», με CPV: 45233120-6. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 950.209,08 € χωρίς ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.01. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (παρ. 2α άρθρο 95 του Ν.4412/2016). Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Οδοποιία.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Καλεντζίδης Βλασάκης
Χημικός Μηχανικός

Σχετικό έγγραφο

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για το τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη