Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη με τίτλο Υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ 01-3c-1.4-16 και τίτλο ”Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου΄΄

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διακήρυξη για το έργο Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο δημοτικό σχολείο Ν. Βύσσας

Περιληπτική

Προκήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προμέτρηση

Αναλυτική Προμέτρηση

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ

ΕΤΕΠ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Κάτοψη

Τομές

ΤΣΥ

Τιμολόγιο

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη Έργα Υποδομής στις Δ.Ε. Κυπρίνου – Τριγώνου

Περιληπτική

Προκήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή

ΤΕΥΔ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ

ΕΤΕΠ

Προμέτρηση

Αναλυτική Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

ΤΣΥ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Τιμολόγιο

Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΕ ΒΥΣΣΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΕΤΕΠ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΤΣΥ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ