Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Oικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε dockx

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε μορφή docx

 

 

 

 

 

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τριών (3) αυτοκινήτων 4Χ4 για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας”

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θέμα : « προμήθεια και εγκατάσταση υποσταθμού για την λειτουργία των αντλιών θερμότητας στο κολυμβητήριο Ορεστιάδας»

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

 

Διακήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Προκήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Τιμές εφαρμογής

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΣΥ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ

Αντιστοίχηση Άρθρων με ΕΤΕΠ

ΕΣΥ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Μονογραμμικό Διάγραμμα Θέρμανσης 2ου Γυμνασίου

Μονογραμμικό Διάγραμμα Θέρμανσης 8ου Δημοτικού Σχολείου

Μονογραμμικό Διάγραμμα Θέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου

Μονογραμμικό Διάγραμμα Θέρμανσης Κλειστού Κολυμβητήριου

Όδευση Δικτυών Θερμικής Ενέργειας

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο Τεχνικός σύμβουλος για την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Νίκος Σαμαράς

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή docx

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή pdf

ΤΕΥΔ

Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Διακήρυξη για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων του ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας

Περίληψη Διακἠρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή docx

 

ΤΕΥΔ