Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αποκατάσταση Στεγών σε Σχολεία της Ορεστιάδας (6ο Νηπιαγωγείο-1ο Δημοτικό)”

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Προμέτρηση

Τιμολόγιο

ΕΤΕΠ

ΣΑΥ

ΣΑΥ Φάσης Κατασκευής

ΦΑΥ

ΦΑΥ Έργου

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ σε word

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Προκήρυξη-Διακήρυξη

(περισσότερα…)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με Θέμα προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου οπτικοακουστικού και συνεδριακού εξοπλισμού για το πολιτιστικό πολύδεντρο Ορεστιάδας SYNERGIA/D1.5.2 (SYNERGIA interreg Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020)

Διαβάστε αναλυτικά την περίληψη

Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη

Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό

Διακήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο Τεχνική μελέτη για την επισκευή Ιρλανδικής διάβασης Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας

Διευκρινιστικά στοιχεία στα πλαίσια της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Φάκελος Σύμβασης

ΤΕΥΔ σε μορφή docx

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή docx

Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο Μελέτη για τη βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον Κάμπο Ορεστιάδας – Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. Πενταλόφου

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

(περισσότερα…)