Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια -Τοποθέτηση Εξοπλισμού και Εργασίες για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Ορεστιάδας»

Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Διακήρυξη του έργου Κατασκευή κυκλικών κόμβων και νησίδας στον Δήμο Ορεστιάδας

Περιληπτική Διακήρυξη

Προκήρυξη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Προμέτρηση

Αναλυτική Προμέτρηση

ΕΤΕΠ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΣΥ

Τιμολόγιο

Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΤΕΥΔ σε PDF

ΤΕΥΔ σε Word

 

Διακήρυξη δημοπράτησης έργου Πιλοτική Δράση ΕΥΜΑΤΙΩΝ Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου και 1ου Γενικού Λυκείου του Δήμου Ορεστιάδας

Περιληπτική Διακήρυξη

Προκήρυξη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

ΤΣΥ

Αναλυτική Προμέτρηση

ΕΤΕΠ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

ΤΕΥΔ σε Word

ΤΕΥΔ σε PDF

Τεχνική Περιγραφή

Τιμές

ΦΑΥ

ΣΑΥ

Τιμολόγιο