Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας (για την ομάδα Δ (υποέργο 7): προμήθεια χειροκίνητων ηλεκτρικών σαρώθρων και ηλεκτροκίνητων απορριμματοφόρων)»

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ολοκλήρωση τμήματος αγροτικού δρόμου σύνδεσης κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με παλιό οικισμό μπάρας

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

(περισσότερα…)

Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Απόφαση ένταξης

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τους όρους δημοπράτησης

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Προέγκριση Δημοπράτησης

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Προμέτρηση

Τιμολόγιο Μελέτης

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΑΥ με Παράρτημα

ΦΑΥ με παράρτημα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς συστήματος