Διακηρύξεις – Δημοπρασίες

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 411.316,13 Ευρώ

Ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνιών του διαγωνισμού

Έγκριση μετάθεσης ημερομηνιών του διαγωνισμού

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

(περισσότερα…)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης κινητικότητας» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας”

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Θέμα : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (σαπ) στο Δήμο Ορεστιάδας»

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Διακήρυξη έργου: Ανάπλαση οδού Αθανασίου Πανταζίδου και σύνδεση της με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας

Προκήρυξη

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς συστήματος

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

ΣΑΥ με Παράρτημα

ΦΑΥ

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης