Γενικές Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» και «βιώσιμης κινητικότητας» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: ανοιχτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας”

Διαβάστε αναλυτικά την Περίληψη

Διαβάστε αναλυτικά την Διακήρυξη

Πρόσκληση προς πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους για την κατάθεση αιτημάτων επιχορήγησης έτους 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους Συλλόγους (Πολιτιστικούς και Αθλητικούς), που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, να καταθέσουν αίτηση με συνημμένο το σχέδιο δράσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την επιχορήγησή τους για το έτος 2023.

Στη σχετική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού τους (καθαρά πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού και όχι θρησκευτικού), με σχετική αιτιολογία και αναλυτικό προϋπολογισμό – κοστολόγηση των εξόδων τους.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση από το Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Προκειμένου οι σύλλογοι να επιχορηγηθούν από το Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2023, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση επιχορήγησης προς το Δήμο Ορεστιάδας, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την επιχορήγηση και προβλέπονται στο καταστατικό του συλλόγου.
Επισημαίνεται ότι δεν καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες.

Πρόγραμμα δράσης για το έτος 2023 με αναλυτική αναφορά στο είδος της δράσης, το χρόνο διεξαγωγής, τον τόπο διεξαγωγής και στο κόστος αυτής.
Βεβαίωση υποβολής οικονομικών στοιχείων από την Περιφέρεια ΑΜΘ ή η αίτησή τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου από την Περιφέρεια ΑΜΘ.
Σε περίπτωση απουσίας της δεν επιτρέπεται η επιχορήγησή τους και αν αποδοθεί, είναι μη νόμιμη και καταλογίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 41 του Ν. 4129/2013).

Καταστατικό του συλλόγου, πρωτότυπο.
Πρόσφατο (εντός τριμήνου) πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του συλλόγου θεωρημένο από το Πρωτοδικείο.
Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. με κατανομή αξιωμάτων στα μέλη του, πρωτότυπο.
Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων για το 2023, ισοσκελισμένο. Εάν υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο από τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, θα πρέπει να μεταφέρεται επακριβώς στον προϋπολογισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δαπάνη των δράσεων που αιτείται, να ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται και στον προϋπολογισμό.

Απολογισμό εσόδων – εξόδων για το έτος 2022, ισοσκελισμένο. Να αναγράφεται και το χρηματικό υπόλοιπο, εάν υπάρχει.
Ειδικό απολογισμό της επιχορήγησης για το έτος 2022 ή του τελευταίου έτους που επιχορηγήθηκε ο σύλλογος από τον Δήμο, από όπου θα προκύπτει πού δαπανήθηκε η επιχορήγηση, συνοδευόμενος από τα αντίστοιχα φωτοτυπημένα τιμολόγια ή αποδείξεις.
Ο ειδικός απολογισμός θα συνοδεύεται από το Ετήσιο πρόγραμμα αγώνων για το 2022 ή του τελευταίου έτους που επιχορηγήθηκε ο σύλλογος από τον Δήμο, με ημερομηνίες των αγώνων και τις σχετικές αποδείξεις δαπάνης της επιχορήγησης (αφορά μόνο τους αθλητικούς συλλόγους).

Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου που να δηλώνει εάν ο σύλλογος ανήκει ή δεν ανήκει στο μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Για τους συλλόγους που έχουν επιχορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος µε ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) συνολικά ετησίως, απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου (σύμφωνα με το άρ.83 του Ν.4727/2020), ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν, στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, συνοδευόμενη από εκτύπωση των δαπανών όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο site.
Για τους φορείς που δεν έχουν επιχορηγηθεί µε ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) κατά το προηγούμενο έτος, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, επειδή δεν επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000€.

Όσοι φορείς απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση, διότι ήδη αναρτούν τις δαπάνες τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα µε το άρ.76 του Ν.4727/2020, αυτό να το δηλώνουν µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου με το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση.
Μετά τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, απαραίτητη είναι η κατάθεση των παρακάτω:

Πρακτικό Δ.Σ. περί αποδοχής της επιχορήγησης σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, πρωτότυπο.
Πρακτικό Δ.Σ. εξουσιοδότησης του προσώπου που θα εισπράξει την επιχορήγηση, πρωτότυπο.
Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του συλλόγου ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση από άλλο δημόσιο φορέα για το 2023 ή σε διαφορετική περίπτωση από ποιον έχουν λάβει και τι ποσό.
Φορολογική ενημερότητα για ποσό επιχορήγησης άνω των 1.500,00€.
Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσό επιχορήγησης άνω 3.000,00€.
Πρωτότυπο γραμμάτιο είσπραξης με το ποσό της επιχορήγησης.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως 22/3/2023 ημέρα Τετάρτη στο Δήμο Ορεστιάδας και θα έχουν συνημμένα τα παραπάνω σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, όπως επίσης και τις αναλυτικές δαπάνες με τα παραστατικά που αφορούν στην επιχορήγηση του προηγούμενους έτους.

Παρακαλούμε να αναφέρονται απαραίτητα το όνομα του Προέδρου και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου.

 

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf

Followgreen – Παίξε & Κέρδισε Δώρα – Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός!

Δελτίο Τύπου

«Παίξε & Κέρδισε Δώρα –
Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός!»

Το Followgreen Δήμου Ορεστιάδας καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις που επιφέρει στο περιβάλλον και πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει σταδιακά το κλίμα της γης.

Λάβε μέρος στο Green Mission

«Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός!»

& Κέρδισε μία ισοθερμική τσάντα φαγητού

www.followgreen.gr/orestiada/mission/single/currnet

Κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα! Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται στον χώρο της επιλογής του/της νικητή/τριας μέσω εταιρείας courier, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission με παράλληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων πόντων στην ενεργή κλήρωση.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf