Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δελτίο τύπου για την επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους Συλλόγους (Πολιτιστικούς και Αθλητικούς), που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, να καταθέσουν αίτηση με συνημμένο το σχέδιο δράσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την επιχορήγηση τους για το έτος 2020.

Στη σχετική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού τους (καθαρά πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού και όχι θρησκευτικού) με σχετική αιτιολογία και αναλυτικό προϋπολογισμό- κοστολόγηση των εξόδων τους.

Επισημαίνεται ότι

  • δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση από το Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
  • Οι Σύλλογοι επιβάλλεται πρωτίστως να έχουν προβεί σε όλα όσα ορίζονται ρητά στο άρθρο 41 του Ν.4129/2013, δηλαδή να έχουν υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Έβρου και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο έως 28-2-2020 (απολογισμό συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης έτους 2019 που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν καθώς και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος) και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που δεν χρηματοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος υποβάλλουν σε αυτούς μόνο τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
  • Οι Σύλλογοι που έχουν λάβει επιχορήγηση πάνω από 3.000,00 € κατά το προηγούμενο έτος (2019) θα πρέπει να έχουν αναρτήσει τα στοιχεία των δαπανών της επιχορήγησης στην Διαύγεια στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως 21/2/2020 ημέρα Παρασκευή στο Δήμο Ορεστιάδας και θα έχουν συνημμένα τα παραπάνω σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, όπως επίσης και τις αναλυτικές δαπάνες με τα παραστατικά που αφορούν στην επιχορήγηση του προηγούμενους έτους.

Παρακαλούμε να αναφέρονται απαραίτητα το όνομα του Προέδρου και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου.

 

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf

Ανακοίνωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

       Καλούνται όσοι επιθυμούν να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους, εντός της χωρικής περιφέρειας του Δήμου Ορεστιάδας, να υποβάλλουν διορθωτικές δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου περί του υπολογισμού των Δημοτικών Τελών, Φόρων και Εισφορών στο Δήμο Ορεστιάδας, Τμήμα Εσόδων-Εισπράξεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Τη δήλωση υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές των ακινήτων ή τρίτα πρόσωπα, εξουσιοδοτημένα από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Με τη διορθωτική αυτή δήλωση, δεν θα επιβληθεί πρόστιμο, ούτε αναδρομική χρέωση για υποβολή ανακριβούς δήλωσης για τα χρονικά διαστήματα μέχρι τις 31.12.2019.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, θα γίνεται αναζήτηση των στοιχείων των παρελθόντων ανακριβών δηλώσεων για όσους δεν υποβάλλουν διορθωτική δήλωση και θα επιβληθούν αναδρομικές χρεώσεις Δημοτικών Τελών και Φόρων για πέντε έτη και πλέον προστίμων.

Δικαιολογητικά: Φωτοτυπίες αστυνομικής ταυτότητας και πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2552350325, 2552350372, 2552350373 & 2552350324 από τις 09:00 έως τις 14:00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης επαναπροσδιορισμού επιφάνειας του ακινήτου υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www. orestiada.gr  (ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ).

 

Η ανακοίνωση σε μορφή pdf