Ανακοινώσεις

Εργασίες συντήρησης και ασφαλτοστρώσεις αστικού δικτύου πόλης Ορεστιάδας

Αναλυτική Διακήρυξη

ΕΕΕΣ

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 290622

ΕΣΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΦΑΥ Παράρτημα

Περίληψη Διακήρυξης

Προκήρυξη

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

ΣΑΥ Παράρτημα

Απόφαση ΟΕ Συγκρότησης ΕΔ

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο