Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Ορεστιάδας

Περίληψη διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

 

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ σε μορφή docx

ΤΕΥΔ σε μορφή pdf

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή docx

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή pdf