Αλλαγή του τρόπου χορήγησης των επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης.