Ανακοίνωση για την μετάθεση των ημερομηνιών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την με αρ. 57/2023 (ΑΔΑ:Ρ04ΧΩΞΒ-2ΥΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας και λόγω της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα μετατίθενται οι ημερομηνίες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο δημοτικό σχολείο Ριζίων» ως εξής:

·         νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

·         νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η

25η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

·         Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07/04/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/04/2023

·         Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 18/06/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ Εκτιμώμενης αξίας 411.316,13 Ευρώ