Ανακοίνωση για την πρόσληψη Γυμναστών στο ΚΚΠΑΑΔΟ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη πέντε (5) Γυμναστών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΚΚΠΑΑΔΟ

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση