Ανακοίνωση προκήρυξης για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ2/2016) του ΚΚΠΑΑΔΟ

Ανακοίνωση προκήρυξης για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ2/2016) του ΚΚΠΑΑΔΟ

Ανακοίνωη ΣΟΧ2/2016

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα εποχικό

Παράρτημα για γνώση Η./Υ