Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου